Regulamin

Niniejsze pismo adresowane jest do Rodziców oraz Uczniów i dotyczy podstawowych zasad funkcjonowania Szkoły.

1. Odwoływanie zajęć powinno odbywać się najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedzającego planowane zajęcia. Za skuteczną formę odwołania zajęć uznaje się rozmowę telefoniczną lub przesłanie do lektora wiadomości SMS / Email. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.

2. Zajęcia odwołane zgodnie z regulaminowym punktem 1 są odrabiane w ustalonym z lektorem terminie. Jeśli Klient nie odrobi odwołanych zajęć do końca miesiąca, zajęcia nie przechodzą na miesiąc kolejny. W przypadku odwołania zajęć przez lektora, zajęcia odrabiane są w innym terminie, lub opłata za odwołane zajęcia przechodzi na następny miesiąc.

3. Płatność dokonywana jest przelewem na konto lub do rąk lektora, do pierwszego zajęcia w danym miesiącu. Nieobecność na pierwszym zajęciu miesiąca nie zwalnia z opłaty za zajęcie. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności, co wymaga formy pisemnej.

4. Szkoła wystawia rachunek na życzenie ucznia lub opiekuna w terminie do 7 dni po dokonaniu płatności lub wpływu płatności na rachunek bankowy. Po tym terminie oraz przed dokonaniem płatności wystawienie rachunku nie jest możliwe.

5. W Szkole Angieslki Freedom obowiązują dni wolne od zajęć tak jak w szkołach publicznych. Jeżeli uczeń pragnie uczyć się w wolnych dniach, musi wcześniej uzgodnić dni i godziny zajęć z dyrektorem szkoły. Uwaga!
Szkoła ponosi odpowiedzialność za ucznia w y ł ą c z n i e w trakcie zajęć , tj. od chwili rozpoczęcia lekcji , do chwili jej zakończenia.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 02.09.2015 r.
Uczeń lub pełnoletni opiekun oświadcza niniejszym, iż zapoznał się z treścią ogólnych warunków, przyjął do wiadomości wszystkie ich postanowienia i w momencie decyzji na naukę języka przejmuje na siebie wszystkie określone w warunkach zobowiązania.

……………………………………………….. …………………………………………………………….

Podpis Rodzica lub

Pełnoletniego ucznia i data Podpis Dyrektora Szkoły